EN / RU    
Sākums > Jaunumi > Ceļojumi
 
 

Nevakcinēti suņi, kaķi un seski, kuri ir jaunāki par trim mēnešiem, to pārvietošana


Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu 2004/839/EK, ar ko paredz nosacījumus jaunu suņu un kaķu nekomerciālai pārvietošanai Kopienā no trešām valstīm:

 1. Dalībvalstis var atļaut ievest to teritorijā suņus un kaķus, kas nav sasnieguši trīs mēnešu vecumu un nav vakcinēti pret trakumsērgu, no Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikuma B un C daļā uzskaitītajām trešām valstīm saskaņā ar nosacījumiem, kas ir vismaz līdzvērtīgi tiem nosacījumiem, kas paredzēti minētās regulas 5. panta 2. punktā.
 2. Dzīvniekus, kas ievesti saskaņā ar 1. punkta noteikumiem, aizliegts pēc tam pārvietot uz kādu citu dalībvalsti, izņemot gadījumu, ja dzīvnieku atbilstoši Regulas (EK) Nr. 988/2003 5. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem pārvieto uz tādu dalībvalsti, kas nav uzskaitīta minētās regulas II pielikuma A daļā. Dzīvnieku, kas ievesti saskaņā ar 1. punkta noteikumiem, vēlāku pārvietošanu uz kādu citu minētās regulas II pielikuma A daļā uzskaitītu dalībvalsti veic atbilstoši Regulas (EK) Nr. 998/2003 6. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, kad dzīvnieks ir pārsniedzis triju mēnešu vecumu.
 • Nav atļauts pārvietot uz: Kipru, Īriju, Itāliju, Maltu, Poliju, Somiju, Zviedriju, Lielbritāniju, Franciju
 • Atļauts pārvietot no visām ES dalībvalstīm saskaņā ar regulas 998/2003/EK pamatprasībām uz: Čehiju, Vāciju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Lietuvu, Luksemburgu, Ungāriju, Nīderlandi, Austriju, Portugāli, Slovēniju, Slovākiju, Latviju
 • Atļauts pārvietot tikai no noteiktām ES dalībvalstīm un saskaņā ar regulas 998/2003/EK pamatprasībām uz: Beļģiju
 • Atļauts pārvietot no visām ES dalībvalstīm, izskatot katru gadījumu atsevišķi: Beļģija, Dānija

 

Pārvietošana uz ES dalībvalstīm no trešajām valstīm, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 988/2003 II pielikumā
(Komisijas Regula (EK) Nr. 245/2007, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 998/2003 II pielikumu attiecībā uz valstu un teritoriju sarakstu):

 •  Nav atļauts pārvietot uz : Kipru, Franciju, Īriju, Itāliju, Maltu, Poliju, Somiju, Zviedriju, Lielbritāniju
 • Atļauts pārvietot no visām uzskaitītajām trešajām valstīm, saskaņā ar regulas 998/2003/EK II pielikumu un saskaņā ar šīs regulas pamatprasībām uz: Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Spāniju, Lietuvu, Luksemburgu, Ungāriju, Nīderlandi, Slovēniju, Slovākiju, Latviju
 • Atļauts tikai no noteiktām trešajām valstīm un saskaņā ar regulas 998/2003/EK pamatprasībām uz: Beļģiju
 • Atļauts ievest no visām uzskaitītajām trešajām valstīm, saskaņā ar regulas 998/2003/EK II pielikumu, izskatot katru gadījumu atsevišķi: Dānija, Vāciju, Austriju, Portugāli
 • Atļauts tikai no noteiktām trešajām valstīm, izskatot katru gadījumu atsevišķi: Zviedriju, Beļģiju


Suņu, kaķu un sesku pārvietošana starp Eiropas Savienības dalībvalstīm
Eiropas Savienības dalībvalstis
Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, Zviedrija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Spānija, Somija, Vācija, Čehija, Igaunija, Kipra, Lietuva, Latvija, Malta, Polija, Slovākija, Slovēnija, Ungārija, Bulgārija, Rumānija


Lai dotos ceļojumā ārpus Latvijas kopā ar savu suni, kaķi vai sesku (turpmāk – dzīvnieks), ir nepieciešama:

 • dzīvnieka identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums)
 • Eiropas Savienības parauga „Mājas (istabas) dzīvnieka pase” (turpmāk – pase) un vakcinācija pret trakumsērgu

Eiropas Savienībā dzīvnieku pārvietošanas (ceļošanas) kārtību nosaka regula 998/2003 (turpmāk – regula). Regulas izpratnē „dzīvnieks” ir suns, kaķis vai sesks, kuri ir kopā ar saviem īpašniekiem vai ar privātpersonu, kas īpašnieka vārdā ir atbildīga par šādiem dzīvniekiem to pārvietošanas laikā, un kurus nav paredzēts pārdot vai nodot citam īpašniekam. „Pārvietošana” šīs regulas izpratnē nozīmē - pārvietošanu starp dalībvalstīm vai tā ievešanu, vai atkārtotu ievešanu Kopienas teritorijā no trešās valsts.


Pārvietojoties starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, nepieciešams:

 • Mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums

Lai dzīvniekus varētu atšķirt vienu no otra, nepieciešama identifikācija - mikroshēma ( ISO standartam 117484 vai ISO standarta 11785) vai skaidri salasāms tetovējums un pase. Ja mikroshēma neatbilst Starptautisko standartu organizācijas nosacījumiem, tad personai, kura atbild par ievedamo dzīvnieku ir jābūt mikroshēmas nolasītājam.

 • Pase + vakcinācija pret trakumsērgu

Lai dzīvnieku vakcinētu un īpašumā iegūtu pasi, dodies pie veterinārārsta! Eiropas Savienības (mājas) istabas dzīvnieku pases ir paredzētas tikai suņiem, kaķiem un seskiem!
Ievedot dzīvnieku citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tam ir jābūt vakcinētam vismaz 21 dienu iepriekš, gadījumā, ja vakcinācija dzīvniekam veikta pirmo reizi mūžā un arī tad, ja nav ievērots revakcinācijas režīms (vienu reizi gadā). Ja vakcināciju veic derīguma termiņa ietvaros – vienu reizi gadā (saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 59.panta 14.punktu), tad trakumsērgas vakcināciju uzskata par derīgu no revakcinācijas dienas.

 

Dzīvnieks ir jāidentificē pirms tiek vakcinēts pret trakumsērgu. Ja dzīvnieks pret trakumsērgu ir vakcinēts pirms identifikācijas, tad vakcināciju pret trakumsērgu veic atkārtoti pēc identifikācijas!
Ceļojot uz Lielbritāniju, Īriju, Maltu (papildprasības):

 • Mikroshēma
 • Pase
 • Vakcinācija
 • Analīze (trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs)

Pēc tam, kad veikta dzīvnieka identifikācija un vakcinācija pret trakumsērgu, nepieciešams veikt arī asins analīzi antivielu daudzuma noteikšanai pret trakumsērgu . Analīzi veic tikai atzītā Eiropas Savienības laboratorijā.
Pēc asins parauga noņemšanas dienas (uzskatot, ka dzīvnieka organismā ir sasniegtas vismaz 0,5 internacionālās vienības uz mililitru), jāpaiet 6 mēnešiem un tikai tad ir atļauta dzīvnieku pārvietošana uz Lielbritāniju. 24 – 48 stundas pirms iebraukšanas Lielbritānijā, Īrijā vai Maltā, veterinārārsts dzīvniekam veic attārpošanu (Echinococcus spp.) un profilaksi pret ektoparazītiem, izdarot ierakstu pasē.

Suņu, kaķu un sesku ievešana Lielbritānijā


Ceļojot uz Zviedriju un Norvēģiju:

 • Mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums
 • Pase
 • Vakcinācija
 • Analīze (trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs)

Pēc tam , kad veikta dzīvnieka identifikācija un vakcinācija pret trakumsērgu, nepieciešams veikt arī asins analīzi antivielu daudzuma noteikšanai pret trakumsērgu . Analīzi veic tikai atzītā Eiropas Savienības laboratorijā.
Lai ceļotu uz Zviedriju, trakumsērgas vīrusa antivielu neitralizācijas titrs ir asins paraugs ir jābūt noņemtam 120-365 dienas pēc pēdējās vakcinācijas pret trakumsērgu, (asins paraugi, kas ņemti ātrāk par 120 dienām pēc pēdējās vakcinācijas nav derīgi). Piemērs: ja atkārtotā vakcinācija veikta 2006. gada 1. maijā, tad asins paraugu var noņemt sākot ar 2006. gada 1. septembri (jo ir pagājušas 120 dienas kopš veikta pēdējā vakcinācija pret trakumsērgu) līdz 2005.g. 30.aprīlim (jo paredzēta ikgadējā vakcinācija pret trakumsērgu). Pēc apmierinošas atbildes saņemšanas ceļā vari doties uzreiz. Attārpošanu (Echinococcus spp.) un profilaksi pret ektoparazītiem veic veterinārārsts 10 dienas pirms ceļošanas uz Zviedriju, izdarot ierakstu pasē.

 

Suņu, kaķu un sesku pārvietošana no trešajām valstīm uz Eiropas Savienību
Ceļojot no trešajām valstīm dzīvniekam nepieciešams:

 • Mikroshēma vai tetovējums
 • Pase
 • Vakcinācija
 • Analīze - antivielu daudzuma noteikšanai*
 • Veterinārais sertifikāts

Ievedot suņus un kaķus no trešajām valstīm ir nepieciešams veterinārais sertifikāts, ko izdod attiecīgās valsts veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts.
Ja no trešās valsts ievestais dzīvnieks neatbilst iepriekš minētajām prasībām, tad kontrolējošā iestāde tiesīga (regula 998/2003/EK):

 • dzīvnieku nosūtīt atpakaļ uz izcelsmes valsti
 • dzīvnieku izolēt noteiktos apstākļos, kamēr tiek pieņemts lēmums (izdevumus sedz dzīvnieka īpašnieks vai atbildīgā persona)
 • dzīvnieku eitanizēt, gadījumā, ja tas rada draudus sabiebrībai un dzīvnieku nav iespējams izolēt vai atgriezt atpakaļ uz izcelsmes valsti

* Antivielu daudzuma noteikšana neattiecas uz sekojošām valstīm - Debesbraukšanas sala, Apvienotie Arābu Emirāti, Antigva un Barbuda , Nīderlandes Antiļas, Argentīna, Austrālija, Aruba, Bosnija un Hercegovina, Barbadosa, Bahreina, Bermudu salas, Baltkrievija, Britu Virdžīnu salas, Kanāda, Čīle, Fidži, Folklenda salas, Honkonga, Jamaika, Japāna, Sentkitsa un Nevisa, Kaimanu salas, Sentlūsija,Montserrata, Malaizija, Maurīcija, Meksika, Jaunkaledonija, Jaunzēlande, Franču Polinēzija, Senpjēra un Mikelona , Krievijas Federācija, Singapūra, Svētās Helēnas sala, Taivāna, Trinidāda un Tobāgo, Amerikas Savienotās Valstis (tostarp - Guama), Sentvinsenta un Grenadīnas , Vanuatu, Volisa un Futuna , Majota
Ja dodaties uz trešo valsti ar dzīvnieku, paredzot, ka ar šo pašu dzīvnieku atgriezīsieties atpakaļ, tad, izceļojot uz trešajām valstīm, dzīvniekam ir nepieciešams veterinārais sertifikāts, kuru izdod Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo iestāžu veterinārie inspektori, bet atgriežoties no trešās valsts atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā, nepieciešama ir tikai pase.
Līdzīgi kā ceļojot uz Lielbritāniju, Īriju, Maltu un Zviedriju, pirms došanās ceļojumā uz trešajām valstīm, dzīvniekam pēc vakcinācijas pret trakumsērgu nepieciešams veikt asins analīzi antivielu daudzuma noteikšanai.

 

Suņu, kaķu un sesku izvešana no Latvijas uz trešajām valstīm
Lai dzīvnieku izvestu uz kādu trešo valsti jeb valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un atgrieztos atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā ir nepieciešama:

 • identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums)
 • Eiropas Savienības pase
 • vakcinācija pret trakumsērgu
 • analīze antivielu noteikšanai (ja galamērķa valsts neatrodas trešo valstu sarakstā)
 • veterinārais sertifikāts, kuru izdod Pārtikas un veterinārais dienesta teritoriālās struktūrvienības

Trešo valstu prasības var būt atšķirīgas un tādēļ pirms izvešanas uz trešajām valstīm jāinteresējas savlaicīgi Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajās struktūrvienībās.

 

* Pārtikas un veterinārais dienests

 

< atpakaļ